תקנון

תקנון השימוש ב- www.supersom.co.il

ברוב המקרים, תקנון השימוש באתר הנ”ל נכתב בלשון רבים. במקרים מסוימים, התקנון נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

1. שם האתר הוא: www.supersom.co.il והוא יקרא להלן: “האתר”.

2. האתר שייך לחברת אלטופ נדל”ן בע”מ ח. פ.- 513705806 בלבד. הבעלות הזו היא מכוח החוק הישראלי. אלטופ נדל”ן תקרא להלן “הבעלים”.

3. השם- סופרסום הוא שם רשום בישראל. השם- סופרסום הוא בבעלות בעלי האתר וזה מכוח החוק הישראלי.

4. כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר, ועושה בו שימוש בין כלקוח ובין כגולש מזדמן וכל לקוח המזמין שרות כלשהו מהחברה בין באמצעות האתר ובין בכל אמצעי אחר יקרא להלן: “המשתמש”.

5. הבעלים שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית לבצע שינויים באתר מכל סוג, בכל עת, מכל סיבה ומבלי כל הודעה מראש למאן דהוא. הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

6. השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמשים לאמור בתנאי השימוש הללו. השימוש באתר מעיד על הסכמה חד משמעית של המשתמשים לתנאי השימוש הללו והתחייבותם לפעול על פי תנאי השימוש הללו. מכיוון שכך, העדר הסכמה מפורשת בכתב או בכל צורה אחרת לתנאי השימוש הללו אינה פוגעת בהסכמתו החד משמעית של המשתמש לתנאי השימוש הללו.

7. מעבר לשמיעה ולצפייה בתכנים שמוצגים באתר, כל שירות אחר שיסופק למשתמשים באתר, מותנה בקבלת אישור כתוב ומראש לכך מהבעלים.

8. כל קובץ ו/או תוכן ו/או חומר בכל מדיה שהיא ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, פילם (תשליל), שרטוט, רישום, לוגו, סימן מסחר, צילום, אודיו ווידיאו, תמונות סטילס ולרבות אופן עיצובם של הנ”ל שייכים לאתר ויקראו להלן החומרים.

9. כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלות הבלעדית של האתר או בבעלותו של צד ג’ אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט.

10. המשתמשים מתחייבים בזאת להימנע מהפרת כל חוק ו/או תקנה אגב שימוש בשירותי האתר ושניתן על ידי האתר, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל בכל הנוגע להעברת מידע בין מדינות ו/או באמצעות רשת האינטרנט.

– המשתמשים מתחייבים בזאת שלא להעתיק ו/או לפרסם ו/או להפיק כל חלק מן החומרים שבאתר ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהבעלים. המשתמשים מתחייבים להימנע מכל שימוש בלתי מורשה בחומרים המוצגים באתר שעלול להפר זכויות כלשהן.

– המשתמשים מתחייבים שלא להעביר לאתר חומרים לצורך שירותי הפקה כלשהם ו/או בכלל, שיש בו כדי הפרת זכות כלשהי, מכל מן וסוג שהוא, של צד ג’ כלשהו, לרבות אך לא רק, סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים ו/או זכויות אחרות.

– המשתמשים מצהירים בזאת שאין כל מניעה חוקית ו/או אחרת להעברת החומרים על ידם לאתר לשם ביצוע ההפקה שברצונם לבצע בו.

– המשתמשים מצהירים ומאשרים בזאת שהינם אחראים בלעדית לאיכות החומרים שהעבירו לאתר, בין באמצעות האתר ובין בכל אמצעי אחר.

– המשתמשים מתחייבים שלא להעביר לאתר חומרים המכילים וירוסים ו/או תולעים ו/או פצצות זמן ו/או כל חומר מזיק אחר אשר עשוי ו/או עלול לפגוע בתפקוד האתר ו/או בתפקוד מערכות המחשוב של החברה ו/או לקוחות האתר ו/או הגולשים בו.

– המשתמשים מתחייבים בזאת שלא לפגוע ו/או להפריע בכל דרך שהיא לשימושו ו/או הנאתו של משתמש אחר מהשירותים ו/או הנתונים המוצגים באתר.

– המשתמשים מצהירים ומתחייבים בפני האתר שאין בחומרים שיעבירו לאתר כדי פגיעה ברגשות הציבור, פגיעה בפרטיות, לשון הרע או הוצאת דיבה, וכן כי במידה ומופיעים אנשים במידע קיבלו המשתמשים את רשותם המלאה לפרסום המידע ו/או הפקתו.

11. האתר ו/או מי מטעמו, אינם בוחנים את החומרים המועברים על ידי המשתמשים לאתר ו/או אשר בגינם נדרש מתן שירותי ההפקה, ולפיכך אינם נושאים בכל אחריות הנובעת מתכולת המידע, לרבות בשל טעות, דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה, גזענות, פגיעה בפרטיות, זכויות יוצרים וכל זכויות הקניין רוחני כלשהו, או אי דיוק שנכללים בחומרים אלו הפרת זכויות ו/או כל טענה אחרת.

12. המשתמשים יהיו אחראיים בצורה בלעדית בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגד האתר ו/או מי מטעמו על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה, במישרין ו/או בעקיפין, בחומרים שהועברו על ידי המשתמשים לאתר, ובכלל זאת אך לא רק, בגין מהות החומרים, לרבות, שימוש באלמנטים גראפיים, טקסט, הפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר, שימוש באלמנטים פוגעניים הפוגעים בתקנת הציבור, ברגשותיו או בכלל. בהתאם ישפו המשתמשים את האתר ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט.

13. האתר ו/או מי מטעמו, אינם מביעים כל עמדה ואינם אחראים, במפורש או מכללא לגבי: החומרים שמצויים באתר, החומרים והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר, כל החומרים או השירותים שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור מן האתר, כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של חומרים חסויים או רגישים דרך האתר, כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.

14. האתר שואף לספק לכם את המידע המוצג בו ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן האתר אינו יכול להתחייב לכך שהוא יהיה זמין עבור המשתמשים בכל עת. מכיוון שכך, לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות או בשל שיבושים בשרות.

15. קישורים דרך האתר לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמשים באתר.

16. האתר שומר לעצמו את הזכות לחסום כל משתמש ובכל דרך מבלי שהאתר יידרש לספק תירוץ שמקובל על המשתמשים.

17. לידיעת המשתמשים באתר, האתר עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי של הרגלי גלישה, ניתוח קליקים וזמן שהייה באתר של המשתמשים. בכל העת, המידע שנשמר באתר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם המשתמשים או כל פרט מזהה אחר.

18. המשתמשים יכולים לקנות את המוצרים ואת השירותים שהאתר מציע ושלהלן יקראו הרכישות. האתר מאובטח והרכישה תעשה בעזרת כרטיס אשראי. באחריות המשתמש להזין פרטי מען וכרטיס אשראי מפורטים ותקינים. האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין רכישות שלא יגיעו לידי המזמין מסיבה אשר אינה תלויה באתר ו/או מי מהפועלים עבורה, לרבות פרטי מען ו/או כרטיס אשראי שגויים.

19. הרכישות יסופקו באיכות גבוה ותוך זמן קצר של מספר ימים ובמקרים מיוחדים של מספר שעות. למרות זאת ולצורך תנאי השימוש הללו, האתר מתחייב לספק את הרכישות תוך 10 ימי עבודה וזה למעט במקרים שבהם הצרכן יבקש אפקטים מיוחדים ו/או גרפיקה ו/או התערבות בתמונה, מקרים בהם נדרשת הכנת סקיצה, ומתבקש אישור הצרכן על הסקיצה בטרם ביצוע ההפקה, במקרים אלו יסופק המוצר תוך 10 ימי עבודה מיום האישור של הלקוח על הסקיצה. מרגע מסירת הרכישה למשתמש, האתר ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים בשום צורה שהיא למוצר ו/או לשימוש בו ובכלל זאת אך לא רק, לאופן התקנת המוצר ו/או ניודו ו/או כל נזק כספי ו/או אחר שעלול להיגרם למוצר ו/או כתוצאה ממנו.

20. הרכישות באתר הן אישיות- בהתאם לדרישות הספציפיות של המשתמשים ולכן הם לא ניתנים לשימוש ו/או העברה לגורם אחר. המשתמשים מודעים ומסכימים לכך שהטובין שהאתר מספק, יוצרו במיוחד לפי הזמנתו ובהתאם להגדרה המופיעה בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981.
המשתמשים מסכימים ומודעים לכך שהאתר אינו מקבל טובין בחזרה ושהאתר אינו מבטל עסקאות לאחר ביצוע הרכישות.
במקרים שבהם תתקבל תלונה על מוצר פגום, האתר יכריע בצורה חד צדדית כיצד לטפל במוצר הפגום וההכרעה תחייב את המשתמשים. בחינת תקינותו של המוצר תבוצע אך ורק בסניף שממנו נשלח המוצר הפגום. המשתמשים אחראיים להוביל את המוצר הפגום על חשבונם מהסניף ואל הסניף של האתר. במקרה של מוצר פגום, האתר לא יישא באחריות עקיפה כלשהי בגין כל פגם ו/או נזק.

21. העסקאות באתר זה נעשות תוך שמירה על פרטיות מלאה וחשאיות של הנתונים. הנתונים המועלים לאתר על ידי המשתמשים משמשים את האתר לצורך מתן שירות ללקוח בלבד. האתר אינו מאפשר שימוש בנתונים אלו למשתמשים אחרים ואינו מעבירם לצד שלישי כלשהו, למעט במקרים בהם בעל הזכויות באותם נתונים מעניק לאתר את הסכמתו המפורשת והמוקדמת לכך. העברת הנתונים האישיים אל האתר מתבצעת באמצעות פרוטוקול אבטחה SSL המקודד את הפרטים האישיים בדרכם ממחשב המשתמש אל האתר. עם זאת, ולאור העובדה כי מדובר באתר המחובר לרשת האינטרנט לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי החברה, ועל כן ניתנת בזאת האופציה למשתמש לרכוש שירותים בטלפון או בהגעה פיזית למשרדי החברה. למען הסר ספק, החברה והאתר לא יהיו אחראים לפיצוי המשתמש באם יחשפו פרטיו בעקבות חדירה לא מורשית של גורם כלשהו לאתר, על אף אמצעי האבטחה המופעלים על ידי החברה והאתר.

22. אזור שיפוט- בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד שבגליל העליון.

23. טל״ח (טעות לעולם חוזרת) – במקרים של חילוקי דעות על פרטים ומחירים שמוצגים באתר אז האינפורמציה העדכנית של שרות הלקוחות של האתר תתקבל ולא המצויין באתר.